SY ASİSTANS SILAYOLU TÜRK OTOMOBİL KURUMU

SY ASİSTANS DTAC SILAYOLU AVRUPA’nın İlk ve Tek TÜRK OTOMOBİL KURUMU

DTAC , Deutsch&Türkischer Automobil Club e.V.

DTAC e.v. auf dem Registerblatt  VR 22450 ist die Nachstehend wiedergegebene Eintragung erfolgt seit Januar 2015

DTAC  Deutsch &Türkischer Automobil Club e.V.  Dernek Kayıt Sicili Hamburg ( VR. 22450 ) Eingetragen in Hamburg

Adresse: Spichernerstr 6. 44149 Dortmund

 www.dtac.eu

www.silayolu.com

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 

     Bize UlaşınHotline: 01805 47 44 66 * 0,14 cent Mobil max. 0,44 cent *

+49 151 4721 38 64

 

DTAC  Deutsch &Türkischer Automobil Club e.V.

Vorsitzender (Yönetim Kurulu Başkanı)

Herr, Sezai Koç

Chefredakteur für die türkische Ausgabe der SilaYolu.com (Genel Yayın Yönetmeni)

Herr, Sezai Koç

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Hotline: 01805 47 44 66 * 0,14 cent Mobil max. 0,44 cent *

HAKKIMIZDA

DTAC KİMDİR ‘ NE YAPAR ‘

SILAYOLU AVRUPA’nın İlk ve Tek TÜRK OTOMOBİL DERNEĞİ

2002 Senesinde yola çıkan ve Avrupalı Türklere hizmet veren SilaYolu.com'un üstlenmiş olduğu Misyondan ortaya çıkan , DTAC ilk ve Tek olan Avrupa Türk Otomobil Derneğidir.

2015 senesine geldiğimizde bu misyon büyük bir vizyona dönüşmüştür.

2006 senesinde başlatılan dernek çalışmaları , Otomobil derneğinin kurulmasında çıkan bürokratik sorunlar nedeniyle çalışmaların askıya alınmasına neden olmuştur.

2010 senesinin ilk aylarında yeniden dernek çalışmalarına tekrar başlanılmış olup , Ortaya çıkan bürokratik nedenler tek tek aşılarak 2015 senesinin ilk ayında 31.1.15 tarihinde Avrupa’nın ilk ve Tek SılaYolu ‘Avrupa Türk Otomobil Derneği resmen kurulmuştur.  

DTAC , Deutsch&Türkischer Automobil Club e.V.

Derneğimizin kuruluşu Avrupalı Türkler tarafından büyük bir sevincle karşılanmış, Basın ve Medya’da da haber olarak Kamuoyuna tanıtılmıştır.

DTAC KİMDİR ‘ NE YAPAR ‘

1. Derneğimzin Kısaca Amaçları aşağıda belirtilmiştir

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

Derneğin Adı : ADTAC (Algemeiner Deutsch Türkische (SılaYolu)

Otomobil Kulübü Derneği

Derneğin Merkezi : Almanya Dortmund

DERNEĞİN AMACI VE AMACINA İLİŞKİN ÇALIŞMA KONU VE

BİÇİMLERİ

Derneğin Amacı :

Madde 1

DTAC (Algemeiner Deutsch Türkische (SılaYolu) Otomobil Kulübü

Derneği

Silayolu.com Otomobil Kulubünün,sevgisini, kullanımını, muhafazasını

sağlamak ve bir sonraki kuşaklara aktarmak.

Üyelerin yolculuklarda yaşamış olduğu tüm sorunları tespit etmek, çözüm

yolları önermek, bulmak ve yardımcı olmak.

Sılayolu.com olarak yurtiçi, yurt dışı aktivitelerde ve tüm faaliyetlerinde

ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek,

Üyelerini yapılan etkinlikler konusunda bilgi sahibi kılmak ve bilgilerini

yenileyerek pekiştirmek amacındadır.

Madde 2- DERNEĞİN AMACINA İLİŞKİN ÇALIŞMA KONU VE

BİÇİMLERİ :

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için;

1.Üyelerinin ilgili sorunlarını tespit etmek, öneriler geliştirmek,

çözümlenmesinde yardımcı olmak ve ilgili kurum ve kuruluşlara rapor

vermek ve taleplerde bulunmak.

2.Sılayolu konusunda araştırmalar anketler yapmak,süreli veya süresiz

yayınlar, dergiler,broşürler,bültenler çıkarmak,üyelerine veya ilgili

kurumlara dağıtımını yapmak.

3.Toplantılar düzenlemek, konferanslar,paneller ve açık oturumlar

tertiplemek,sorunları tartışmak ve sonuçlarını açıklamak,

Kültürel ve sportif amaçlı yarışlar, müsabakalar tertip etmek,başka

kuruluşlarca yapılan bu ve benzeri etkinliklere kulüp adına katılıp temsil

etmek.

4.Geziler,sergiler düzenlemek,amaçları doğrultusunda bilgi ve belgelerden arşiv oluşturmak,imza günleri tertiplemek, (müze kurmak,)

Üyelerin eğitimi ve dinlenmesi için lokal açmak, lokal işletmek,işletmeciye

Vermek.

5.Üyelerinin dinlenmesi için balo, kermes,çay günleri düzenlemek,

Üyeleri ile antika ve klasik otomobil sevenlerinin sorunlarının tesbiti ve bilgi

verilmesi için “Danışma Günleri”tertiplemek.

6.Benzeri konularda kurulmuş bulunan diğer dernekler, kurumlar ve

kuruluşlar ile görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak ve üye olmak,

Üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinde ortaya çakabilecek sorunların tespiti

Ve çözümü için faaliyetlerde bulunmak.

7.Yurt dışında ve yurt içinde kurulmuş bulunan otomobil kulüpleri ve üst

kuruluşlarının uygulamaları ve çalışmaları hakkında üyelerine bilgi vermek

ve gerektiğinde üye ve temsilcisi olmak.

8.Yurtiçi ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açmak,

Yurdumuzda trafik hatalarını önlemek amacıyla yetkili yasalarla Yetkili yasal

kuruluşlarla ilişki kurup seminer ve konferanslar tertip etmek ve milli eğitim

bakanlığından alınacak izin ile ehliyetli sürücülere ileri derecede otomobil

kullanma eğitimi için kurslar tertip etmek.

Madde 3-ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş gerçek kişiler

Derneğe üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanlar ancak Türk

vatandaşlarından aranılan şartlardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına

sahipseler üye olabilirler. Yurdışında ikametleri geçerli Türk vatandaşları ve

yabancı uyruklu vatandaşlarda üye olabilirler.

Üye olmak isteyenlerin yazılı olarak yönetim kuruluna müracaat etmesi, giriş

ve yıllık aidatlarını zamanında ödemeyi kabullenmesi gerekir. Müracaat

dilekçesinde namzedin Adı ve Soyadı, doğum yeri ve tarihi, mesleği veya

sanatı, tabiiyeti, ikamet adresi, fotoğrafı ve özgeçmişi bulunur. İstek Mektubu,

üyelik isteyen kişiyi kulüp üyeliğine öneren en az iki üye tarafından

imzalanarak dernek genel sekreterine verilir.

Üyelik istek mektubu dernek binasında on beş gün süreyle askıya çıkarılır.

Her hangi bir itirazın olmaması ve askı müddetinin bitimini takip eden İlk

Yönetim Kurulu toplantısında namzedin derneğe kabulü hususunda Yönetim

Kurulu uygun gördüğü takdirde mülakatı yapılır, mülakatı müteakip kabulü

veya reddi görüşülür.

Görüşme sonunda kabul edilmesi halinde kabul kararının oybirliği ile

alınması gerekir. Karar müracaat tarihinden en geç 30 (Otuz) gün zarfında

namzede bildirilir.

Fahri Üyelik kabul formalitelerine bağlı olmaksızın doğrudan Yönetim

Kurulu’nun kararı ile alınır.

Onur Üyelik Genel Kurulda Yönetim Kurulu tarafından önerilen adayların

oylanması neticesinde alınır.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı

vardır. Üye oyunu bizzat açık olarak kullanmak zorundadır. Fahri ve Onur

üyeleri dahil olmak üzere tüm üyeler aidat verirler.

Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz.

Madde 5- ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına

sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaşğı anda çıkış işlemleri

sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş

borçlarını sona erdirmez.

Madde 6- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde

ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu

kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve

dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Yaşayış biçimi, sosyal ve ahlaki seviyesi, Dernek amaç ve ilkeleri ile

bağdaşmaz nitelikte olanlar, Dernek üyelerinin en az üçünün yazılı

başvurusu üzerine Yönetim Kuruluna sevkedilirler. Yönetim

Kurulunun oy birliği ile aldığı üyelikten çıkarma kararı kesindir.

İlgilinin Genel Kurul nezdinde itiraz hakkı vardır.

Madde 7- DERNEK ORGANLARI DERNEK GENEL KURULUNUN

KURULUŞ ŞEKLİ

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

Derneğin zorunlu organları 1- Genel Kurul, 2- Yönetim Kurulu, 3-

Denetim Kurulundan oluşur. Gerekli görüldüğünde genel kurulca

başka organlarda oluşturulabilir, ancak bu organlara zorunlu

organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Dernekler Alman yasasi dernekler kanununa göre ve gereğince

derneğin kuruluşu dernek başkanlığına yazılı tebliği tarihinden itibaren

6 ay içerisinde ilk olağan genel kurul toplantısını yapar ve organlarını

teşekkül eder.

Organlar şunlardır

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

DTAC Derneği Yönetim Kurulu, Organlar Ve Alt Çalışma Kurulları Listesi

31.01.2015 tarihinde yapılan  DTAC (DTAC) SılaYolu  Allgemeiner Deutsch & Türkische Automobil Club  Derneği Genel Kurulu’nda dernek organları aşağıdaki gibi seçilmiştir.Ayrıca Yönetim Kurulunun Sorumluluğunda bulunan Bölge sorumluları ve  çalışma grubu oluşturulmuş ve bu grublarda grev alacak’ Yönetim Kurulu üyelerimizden  dernek yönetim kurulu tarafından görevlendirilecektir.. Tüm yönetim, denetleme, disiplin ve alt kurul çalışanlarının listesi DTAC resmi sitesinde, DTAC resmi facebook sayfasında ve diğer iletişim kanallarıylada kamuoyuna açıklanaçaktır.

Genel Kurulumuzun yapılması, Yönetim, denetim ve disiplin organlarının açıklanması ile birlikte DTAC  Allgemeiner Deutsch Türkischer  Automobil Club  Derneği üye kayıtları en kısa zamanda derneğimiz tarafından başlatılacaktır.. Üye olmak ve çalışma gruplarında yer almak isteyen özel ve Tüzel kişiler DTAC  Allgemeiner Deutsch Türkischer  Automobil Club  Derneğimize başvurabilirler.

44149 Dortmund 02.02.15. Pazar

 

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU/ASİL

 ÜNVAN

 GÖREV ALANI

1

Sezai KOÇ

BAŞKAN

2

Dr. Akın KARA

2. BAŞKAN

3

Funda VARDI

GENEL SEKRETER

Bölge Sorumlusu / Başkan ve 2  Başkan danışmanı

4

Abdurrahman ŞENAL

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Bölge Sorumlusu

5

Berkant ÇİFTÇİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HALKLA İLİŞKİLER

6

Nihat KANDEMİR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Bölge Sorumlusu / Teknik danışman

7

Resul GÜVENCİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Bölge Sorumlusu/ Basın danışmanı

8

Yeliz BAHÇELİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Bölge Sorumlusu /Belçika

9

Ali ERKOCA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Belcika Genel Sorumlu

Yönetim kurulu adına Sezai Koç

01.04.17

44149 Dortmund

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…